آمپلی فایر ۴ کانال مسیو MS-B4800.4K مدل Massive MS-B4800.4K (ترکیه ای)

6,500,000 تومان
آمپلی فایر چیست؟ آمپلی فایر ۴ کانال ماسیوMS-B4800.4Kرا بهتر بشناسید. حداکثر توان خروجی 4000W آر ام اس در2 اهم: 4X120W

آمپلی فایر ۴ کانال مسیو MS-B4000.4K مدل Massive MS-B4000.4K (ترکیه ای)

آمپلی فایر چیست؟ آمپلی فایر ۴ کانال ماسیو MS-B4000.4K را بهتر بشناسید. حداکثر توان خروجی 4000W آر ام اس در2

آمپلی فایر ۴ کانال مسیو MS-B3500.4K مدل Massive MS-B3500.4K (ترکیه ای)

آمپلی فایر چیست؟ آمپلی فایر ۴ کانال ماسیو MS-B3500.4K را بهتر بشناسید. حداکثر توان خروجی: 3000W آر ام اس در2

آمپلی فایر ۴ کانال ریس اودیو RS-F200.4D مدل Reiss Audio RS-F200.4D

آمپلی فایر چیست؟ آمپ ۴ کانال ریس اودیو RS-F200.4D را بهتر بشناسید. آر ام اس در4 اهم: 4x100w آر ام

آمپلی فایر ۴ کانال ریس اودیو RS-T1000.4D مدل Reiss Audio RS-T1000.4D

تعداد کانال: 4 پاسخ فرکانسی: 20HZ-20KHZ توان RMS در 2 اهم: 500Watts x 4ch توان RMS در 4 اهم: 250Watts